Unijne projekty - Centrum Doskonalenia Umiejętności

Przejdź do treści
„Krok w rozwój”, nr RPWP.07.01.02-30-0179/19 który jest realizowany, przez Centrum Doskonalenia Umiejętności Ewa Jaworska, w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wróć do spisu treści